top of page
  • Skribentens bildABF Botkyrka-Salem

Laglighetsprövning av Botkyrka Kommuns upphävande av avtal med ABF Botkyrka-Salem 

Till: Förvaltningsrätten i Stockholm

Beslutet som överklagas

Botkyrka kommun, ordförandebeslut dnr KFN/2022:00048 

”Utförare av öppen fritidsverksamhet – Avslut av överenskommelse om samarbete” 

Orsak till överklagan

Vi menar att beslutet är olagligt därför att det inte har beaktat reglerna om beredning och beslutsförhet. ABF har efterfrågat materialet som ordförandebeslutet grundar sig på men kommunen har inte lämnat ut materialet. I ordförandebeslutet anges att beslutet är taget enligt bidragsreglemente (KFN/2021:00182). I § 10 nämnda reglemente anges att ”vid allvarligare brister kan överenskommelsen avslutas även under innevarande avtalsperiod genom beslut i kultur- och fritidsnämnden”. I det här fallet är beslutet enbart taget av vice ordförande och inte av nämnden som sådan. Det ifrågasätts därför att det har funnits rättsligt stöd för att delegera beslutanderätten till en vice ordförande varför beslutet inte heller av den anledningen har tillkommit i laga ordning. 

  

Vidare ifrågasätts beslutets laglighet på den grunden att beslutet saknar egentlig motivering. Det framgår endast att överenskommelser ingångna med ABF hävs baserat på att kommunen har fått indikationer på att det har förekommit missförhållanden hos ABF. Vilka de indikationerna är konkretiseras inte på något sätt i beslutet. Vidare saknas egentlig motivering till varför det har förelegat en jävssituation eller varför ärendet har varit så brådskande att det ska ha medgett delegation av beslutanderätten. Det kan härvid inte vara tillräckligt med att bara hänvisa till något specifikt lagrum i kommunallagen eftersom det inte säger mer än att lagen innehåller en sådan möjlighet och inget konkret om det ärende som faktiskt avgörs och om förutsättningar för delegation faktiskt har förelegat. Redan bristen på transparens i det tagna beslutet talar således för att det inte har tillkommit i laga ordning och ska därför upphävas. Det går t.ex. inte att utesluta att det har funnits andra grunder för att kommunen vill komma ifrån ett ingånget avtal eftersom kommunen nu genom beslutet driver verksamheten i egen regi. 

Det kan samtidigt noteras att kommunen, trots begäran om att få ta del av beslutsunderlaget, inte har tillställt detta till undertecknade och detta trots att en sådan begäran ska efterkommas skyndsamt. Kommunen har alltså inte ens kunnat redovisa underlaget för det tagna beslutet vilket även det inger skäl att tro att det inte har tillkommit i laga ordning, att det har varit av så brådskande natur som motiverat att beslutanderätten delegeras eller att det har förelegat någon jävssituation. Beslutet ska följaktligen upphävas. 

 

När används laglighetsprövning?

Du kan överklaga ett sådant allmänt beslut om du till exempel anser att din kommun eller region har gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter. Att överklaga kommunens eller regionens allmänna beslut kallas för laglighetsprövning enligt kommunallagen. ... Överklagandet måste vara skriftligt.

Vilka regler gäller för laglighetsprövning enligt kommunlagen?

Möjligheten till laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller om det inte finns särskilda regler i annan lag om hur beslut kan överklagas. Så är i regel fallet vad gäller beslut som berör enbart en eller flera kommunmedborgare. I dessa fall gäller reglerna för förvaltningsbesvär
199 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page