top of page
  • Skribentens bildABF Botkyrka-Salem

Svar på Botkyrka Kommuns granskningsrapport om ABF Botkyrka-Salems verksamhet

Rapporten är skriven av ABF Botkyrka-Salem, och har som avsikt att besvara den kommunbeställda utredningsrapport som legat till grund för att Botkyrka kommun ensidigt sagt upp åtta avtal med ABF Botkyrka-Salem.

RAPPORT ABF Botkyrka-Salem
.pdf
Ladda ner PDF • 10.05MB

Förord
Det här är en inlaga där ABF Botkyrka-Salem bemöter de påståenden som framkommer i Botkyrka kommuns rapport. Merparten kan vi bemöta med fakta och underlag. Det som är svårare att bemöta är de delar där man hänvisar till visselblåsare och enskilda poliser. Här får vi inte veta namn på de som berörs, tidpunkt för det inträffade eller vem som var i tjänst då det inträffade har skett.

Ett samhälle där många är engagerade i föreningslivet är ett starkt samhälle. Det ökar tryggheten, det stärker barn och ungas självkänsla, minskar psykisk- och fysisk ohälsa, ökar studieresultat och sammanhållning i samhället. Forskning visar också att ett rikt kulturliv stärker demokratin. Folkbildningen spelar en viktig roll för en kommun. En oberoende folkbildning är en central del för bildning, utbildning, demokrati och kultur. Folkbildningens lokala närvaro och synlighet i närsamhället är väldigt viktigt.

Det är därför med sorg i hjärtat jag konstaterar att vår kommun lägger ner så mycket tid och resurser på att smutskasta en folkbildningsorganisation med indicier och anklagelser som helt saknar bevis. Vi har inte fått tydliga svar på varför utredningen görs och inte en enda gång har kommunen/ säkerhetsföretaget kontaktat oss under utredningsarbetet. Vi har inte fått någon möjlighet att bemöta de påståenden som framkommit.

Brister i utredningsarbete kan få stora konsekvenser för enskilda och organisationer. Undermåligt utredningsarbete kan resultera i stort mänskligt lidande och kosta stora mängder skattemedel. Termen utredning används ofta felaktigt och kan också missbrukas. En bra utredning kräver styrande frågeställningar och att utredningen utgår från en logisk struktur, det är inte sällan dessa saknas.

Metoderna kan vara fel, och material kan också klippas ihop ologiskt. Detta kan då resultera i löst grundade slutsatser dras. Utredningar som tas fram utifrån en förhandsuppfattning eller som har som motiv att övertala eller förfölja ska rimligen inte betecknas som utredningar.

Om en utredare arbetar med uppgifter som inte kritiskt prövats och verifierats kan det inte betecknas som utredningsarbete. Om utredaren underlåter att undersöka och söka relevanta uppgifter eller inte tar med uppgifter som skulle vara relevanta skulle rentav kunna betecknas som bedrägeri och inta höra hemma i seriöst utredningsarbete. Skrivelser som har till syfte att övertala, som bygger på partsinlagor och förföljande utredningsrapporter bör inte betecknas som utredningar. Om olika individer, eller aktörer har intressen i ett utredningsärende, så kan det påverka resultatet. Det kan t.ex. vara så att en aktör med ett intresse av att påverka den slutgiltiga handlingen på olika sätt hindrar användning av den typen av uppgifter som skulle gynna ”motståndaren”.

Den med inflytande och intresse i en utredning kan dessutom försöka fabricera uppgifter för att nå det önskade resultatet i utredningen. Orsakerna till att en aktör eller individ skulle påverka en utredning kan givetvis vara många. Det skulle till exempel kunna handla om att slingra sig undan kritik, eller för att vinna en konflikt. I sådana lägen är inte sanningen eller rättvisan det primära målet med utredningens resultat.

Vi har låtit ett antal erfarna experter och forskare att del av Botkyrka kommuns granskning och de är samstämmiga i sin bedömning att utredningen är undermålig.

Vi menar att granskningen är oseriös och partisk i dess utformning. Den bygger på indicier och en förutfattad bild som ska tydliggöras via granskningen. Hela denna process visar på en ovilja från kommunens sida att fortsätta samarbetet med ABF.

Läs och begrunda. Är det rimligt att en kommun får bete sig så här mot en förening i
civilsamhället?

Christina Zedell
Ordförande ABF Botkyrka-Salem


Läs hela rapporten här

RAPPORT ABF Botkyrka-Salem
.pdf
Ladda ner PDF • 10.05MBBild från Botkyrka Camp


668 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page