top of page
  • Skribentens bildABF Botkyrka-Salem

Svar på delar av kritiken

Uppdaterat: 15 mars 2022


Personer med allvarliga domar i brottmål har anställts och tillåtits arbeta med barn.


Svar:

Vi gör det som de allra flesta arbetsgivare kan göra i den frågan, nämligen att begära ett utdrag från belastningsregister. Det är ett utav våra verktyg som vi använder inför anställning av ny personal, givetvis genomför vi anställningsintervjuer, tar referenser och gör en bedömning utifrån det. Nedan finns det exempel på vilka typ av domar som uppkommer i registerutdrag när en person ska arbeta med barn och unga. Övriga domar finns inte med. Vad som ingår i registret som arbetsgivare begär ut för personer som ska arbeta med barn, barn med funktionshinder eller inom skola gäller 22 § tredje, fjärde samt sjätte stycket BRF (jfr 9 § andra stycket 2, 5 och 6 p. BRL). Varken stöld eller ringa stöld ingår härvid.


Vad som ingår är följande:

Sammanfattning

Det brott du är dömd för ingår i belastningsregistret under fem års tid efter domen (3 § 1 p. BRL). Stöld, eller ringa stöld som du är dömd för, syns inte om en arbetsgivare begär ut belastningsregistret angående arbete med barn (22 § sjätte stycket BRF). Arbetsgivaren kommer således se ett tomt belastningsregister.

Personer med koppling till kriminella verksamheter har tillåtits vistas i verksamheten.


Svar:

Vi bedriver öppna fritidsgårdsverksamheter, med en öppen verksamhet menas att alla barn och unga som är inom den målgruppen vi riktar oss till är välkomna så länge de inte utgör en fara för andra eller beter sig olämpligt. Vi har inte möjlighet att kontrollera eller bedöma besökarna utifrån umgänge, domar eller vilka kopplingar de har till eventuell kriminalitet. Våra verksamheter är en frizon för barn och unga i Botkyrka, detta är vi stolta över.Allvarliga incidenter har förekommit; narkotika har återfunnits, allvarliga våldsdåd har förekommit och personer som bär skottsäkravästar har tillåtits vistats i verksamheten. Flera händelser har av ledningen underlåtits att inrapporteras.

Svar:

Vi ser väldigt allvarligt på all typ av narkotikahantering eller kriminell verksamhet, de tillfällen som personal har hittat narkotika i verksamheten eller i anslutning till våra lokaler har vi med omedelbar verkan polisanmält samt vidtagit de åtgärder som behövs. Vi vill också understryka att Albys hjärta som kommunen ansvarar över är det område som Polisen själva utryckt som en drogscen för kriminella personer.

Det är något vi påtalat och informerat trygghet och säkerhetsavdelningen, KOF och KSO som också valde att stänge ner unga vuxna på grund av problematik och droger utan en plan för vidare hantering. Vi har haft en stor utmaning att verka i samma hus (Albys hjärta) som kommunen har bedrivit verksamhet riktat till unga vuxna som dessutom getts prioriterat tillgång till lokaler. Våra verksamheter har många gånger förväxlats med kommunens egna icke fungerande unga vuxna verksamhet.

Vår verksamhet riktar sig till två olika målgrupper, fritidsklubben (10 - 12 år) och fritidsgårdsverksamheten (12-16 år) .

Det är inte tillåtet att bära skyddsväst när man besöker våra verksamheter oavsett om du är en av målgruppen eller inte, den typen av anklagelser stämmer inte överens med vår bild. Det har kommit till vår kännedom att det vid ett tillfälle setts en besökare bära skyddsväst i vår verksamhet som vi också har hanterat och haft samtal med kommunen om, det är anmärkningsvärt att KOF inte kan se det i vår tidigare kommunikation Vi delar inte den bilden att ledningen på något sätt har underlåtit att informera eller rapportera händelser av allvarligare karaktär, därför är det oerhört viktigt att inte skapa en sanning av lösa grunder och av opålitliga källor.

Det finns ingen tvekan om att vi agerar och kommer agera kraftfullt om vi får kännedom om något annat, men informationen vi får ska baseras på fakta och inte lösa påståenden som bygger på rasism och profilering.

Ledningspersoner på ABF Botkyrka/Salem har dykt upp på arbetsplatsen och tvingat fram beslut om påskrift av förändrade anställningskontrakt med risk för uppsägning om detta inte görs. Svar:

Vår avdelning genomförde en omorganisation sommaren 2021 i syfte att uppnå ett framtida tillstånd:

  • Ett enhetligt ABF Botkyrka – Salem

  • Professionalism

  • God arbetsmiljö

Den nya organisationen har förhandlats och skötts efter lagar och regler som omfattas av arbetsrätten, vår dialog med arbetstagarorganisationen har upplevts vara god och vi har haft den centrala arbetstagarorganisationen och arbetsgivarorganisation inkopplade under hela processen. Ibland kan vissa åtgärder och förändringar upplevas annorlunda beroende på hur man själv vill att saker ska hanteras, vi är fullt medvetna om att det finns medarbetare som inte var nöjda med nya arbetsvillkor och nya arbetsuppgifter. Dessa personer valde att gå vidare. Vidare vill jag betona vikten av att respektera arbetsmarknadens parter och den svenska modellen om hur man hanterar den typen av ärenden, det finns arbetsmiljöverket, den fackliga parten eller privata jurister att vända sig till vid misstanke av brott eller oegentligheter.

Medarbetare har utan förklaring ställts inför nya arbetsvillkor som inneburit reducerad lön och försämrade arbetstider.

Svar:

Det är rentav en lögn, det finns ingen medarbetare som har fått förändrade arbetsvillkor utan att det förklarats och förhandlats med arbetstagarorganisationen.


De bidrag som ABF Botkyrka/Salem beviljats för drift av öppen fritidsverksamhet har använts på ett felaktigt sätt och för felaktiga inköp, samt att de olovligen låtit andra verksamheter använda lokalerna.

Svar:

I utredningen anmärks bland annat att ABF Botkyrka – Salem ska ha delat ut julklappar till personal till ett värde av 1 000 kronor per anställd, detta köp lyfts upp särskilt som felaktigt. För oss blir det uppenbart att kommunen vid det här fallet vill säga att våra anställda är mindre värda än kommunens egna anställda, detta framgår tydligt i förhållande till kommunens egna utdelning av extra pengar (2 000 kronor) som utbetalades till alla kommunanställda 2020, inklusive fritidsledare som arbetar på kommunens egna fritidsgårdar. Väldigt anmärkningsvärt.


ABF Botkyrka – Salem har på ett framgångsrikt sätt bedrivit en digital verksamhet under pandemins värsta period, våra verksamheter behövde stänga ner och vi var de enda utförarna som snabbt ställde om och erbjöd våra besökare en digital verksamhet som behövde teknik som kunde motsvara behovet som fanns. Observera att det handlar om totalt 7 verksamheter och inte en.

Vidare anmärks köp av airpods, datorer och projektorer som felaktiga inköp, så kan vi med all trygghet försäkra om att samtliga inköp är kopplade till den öppna verksamheten och fyller ett syfte.

Enligt det avtal som kommunen hänvisar till står det följande: Utföraren disponerar lokalen och ansvarar över mindre underhåll.

Den 1 oktober 2021 besökte fritidsdirektören vår verksamhet där hon också fick en genomgång av hur lokalen används och vilka som bedriver verksamhet i samarbete med oss, detta berömdes utifrån ett smart sätt att nyttja lokalerna på bästa sätt samt att det uppmuntrades från ett samverkansperspektiv. Det är därför anmärkningsvärt och oroväckande att detta ses som att lokalerna olovligen upplåtits till andra verksamheter.

Vidare vill vi understryka att kursverksamheten som bedrivits i de öppna verksamheterna är en viktig del av vårt arbete med barn och unga i Botkyrka. Vi är ett studieförbund och har under alla omständigheter varit tydliga med att vi vill främja och bidra med bildningsaktiviteter för våra besökare.

Detta betyder inte att kommunen finansierar våra studiecirklar som vi rapporterar till folkbildningsrådet, denna anklagelse är saknar motstycke och är långt ifrån sanningen.


Polisen utdrag belastningsregister
.pdf
Ladda ner PDF • 736KB

Kommunens julklappar
.pdf
Ladda ner PDF • 1.51MB

Vi återkommer löpande med mer svar på frågor.

1 359 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page