top of page
  • Skribentens bildChristina Zedell

Christina Zedell har ordet

Kommunen menar på att ABF inte varit samarbetsvilliga, och inte velat medverka i utredningen. Hur ser du på det?

Det stämmer givetvis inte, För oss är granskningar något som sker regelbundet i verksamheten. Vi ser inget anmärkningsvärt i det utan ser det som en självklarhet.

När vi granskas sätter vi heder i att vara transparanta och tillmötesgående. Vår ingång är att vi alltid ska tålas att granskas och vi som organisation, så långt det är fysiskt och juridiskt möjligt ska samarbete med motparten. En viktig förutsättning är dock att alla inblandade kör med ”öppna kort”!

Det som Botkyrka kommun nu har dragit igång är – i mina ögon – ingen vanlig revision eller granskning. Det är en särskild ”utredning” som ett privat säkerhetsföretag genomför på uppdrag av Botkyrka kommun.

För övrigt - ABF Botkyrka-Salem har granskats flertalet gånger tidigare av bland annat Riksrevisionen, ABFs förbundsexpedition och Botkyrka kommun har också genomfört en särskild revision och granskning av folkbildningsverksamheten. Dessa typer av granskningar görs löpande och på rutin. Samtliga granskningar har kommit fram till att avdelningens verksamhet är bra och utan större anmärkningar.

Den pågående utredning är annorlunda från tidigare revisioner. Underlagsförfrågningarna har varit väldigt omfattande, och många gånger inne på områden som inte nödvändigtvis är kommunens angelägenheter. De har exempelvis efterfrågat ombudsmannens CV, förhandlingsprotokoll och avdelnings rekryteringsannonser. Allt detta samtidigt som ABF Botkyrka-Salem inte fått information om vad utredningen egentligen handlar om. Det jag reagerat särskilt starkt på är den omvända bevisbördan, den partiska hanteringen och bristen på vilja till dialog.

Det är också väldigt anmärkningsvärt att utredningen inte görs oberoende, utan verkar vara ett ”beställningsjobb” med en förutbestämd utgång. Under processens gång har det visat sig att säkerhetsbolaget sitter tillsammans med kommunen och att säkerhetsbolagets frågor kommer direkt från Botkyrka kommun. ABF Botkyrka-Salem har inte getts möjlighet att bemöta några anklagelser under processens gång.

Lite förenklat kan jag konstatera att vi inte getts några möjligheter över huvudtaget att medverka i den så kallade ”utredningen”. Utifrån processen och hanteringen så har jag svårt att se att utredningen kan landa i något annat än spekulationer och lösryckta påståenden.

Kommunen hävdar att man vid flertal tillfällen försökt få till en dialog med ABF utan framgång, Stämmer det?

Nej det stämmer inte. Den 18 januari kontaktades jag av kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin, där hon meddelade att en oberoende utredning av ABF startats . Anledning var att man utifrån samtal från fem visselblåsare såg stora problem i ABF Botkyrka / Salem. Den 19 januari kontaktades ombudsman Sebastian Flygar av Kultur- och fritidsdirektören Helena Hellström i samma ärende.

I avtalen för drift av verksamhet kan man läsa: ”Om kommunen under verksamhetsåret får indikationer och kännedom om missförhållanden och/ eller brister i verksamheten ska föreningen snarast informeras om detta och en gemensam dialog om förslag till lösningar och åtgärder inledas.” Den typen av dialog har jag eftersökt med ljus och lykta sedan den 18 januari, när allting drog igång. Helt utan gehör.

Efter samtalen från kommunstyrelsens ordförande och kultur- och fritidsdirektören har vi inte haft någon dialog. Den kontakt som tagits är inte med ABF avdelningen. Kommunen har valt att vända sig till ABF centralt. Något som jag starkt har ifrågasatt.

Dels har kommunstyrelsens ordförandes Stabschef Nadina Rosengren vid två tillfällen ringt ABF centralt och ondgjort sig över ABF Botkyrka/Salem. Även kommunstyrelsens ordförande har kontaktat en förbundsstyrelse ledamot i samma ärendet. Vilket jag anser är helt förkastligt. Nästa kontakt gjordes också till förbundet den 11 februari av Kultur- och fritidsdirektören, minuter innan ordförandebeslutet om stängning av verksamheterna.

Kan du beskriva hur ABF är uppbyggt?

ABF är en federation med lokala avdelningar runt om i landet.

Vi finns i alla landets kommuner. Vi består av 51 avdelningar på lokal nivå, 21 distrikt på regional nivå och en förbundsexpedition på nationell nivå.

Varje enhet är en egen juridisk person med fristående styrelse samt egna medlems- och samarbetsorganisationer. Ledningen och förvaltningen av ABF avdelningens verksamhet utövas av den av årsmötet valda styrelsen. Viktigt att understryka är att det är styrelsen som ansvarar för verksamheten.

925 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page